• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie
    KRS 0000310793

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, psychicznego, kulturowego, fizycznego, społecznego i patriotycznego w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Stwoarzyszenie, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Poza swoją główną działalnością, prowadzeniem Niepublicznego Zespołu Szkół Stowarzyszenie wspiera i współtworzy życie społeczne mieszkańców gminy. Od lat realizuje projekty kulturalne, sportowe i profilaktyczne, między innymi prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych. Prowadzenie świetlicy dla miejscowych dzieci i młodzieży ma tym większe znaczenie, że na terenie Łuszczanowa powstał w ostatnich latach kompleks mieszkań chronionych, których młodzi lokatorzy często potrzebują wsparcia pedagogicznego wykraczającego poza możliwości szkoły czy przedszkola. Inną, równie istostną i wartą wymienienia inicjatywą realizowaną przez Stowarzyszenie dla uczniów jest udział w wieloletnim projekcie edukacyjnym Federacji Inicjatyw Oświatowych "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", w ramach którego dzieci i młodzież rozwijają umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i przedsiębiorczości. Szczególną wagę zarząd Stowarzyszenia przywiązuje do edukacji kulturalno-artystycznej uczniów, dlatego biorą oni udział w "Akademii Filmowej", a w szkole działa amatorska grupa teatralna ,,Fantazja". Stowarzyszenie organizuje warsztaty i zajęcia propagujące znajomość języków sąsiadujących państw wśród uczniów. Organizujemy wyjazdy, wycieczki zarówno dla uczniów, jak i rodziców w celu lepszego poznania naszego kraju. Od września 2012 roku organizujemy warsztaty plastyczno-wikliniarskie dla dzieci i dorosłych z całej gminy. W celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków lokalowych, prowadzimy budowę gimnazjum, gdyż w chwili obecnej brakuje nam odpowiednich sal dydaktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.