• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"
    KRS 0000312130

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu środowiska zebranego przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie, a w szczególności:
1) Współdziałanie w integracji ogółu środowiska skupionego przy parafii;
2) Dbanie o podniesienie kultury życia codziennego społeczności;
3) Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa;
4) Współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1) organizowanie imprez oraz zespołów pracujących dla społeczności zebranej przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, w szczególności na terenie „Poczekajki”;
2) podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia;
3) prowadzenie świetlicy dla dzieci na terenie parafii;
4) wspieranie inicjatyw grup parafialnych oraz parafialnego Caritas;
5) organizację „Dni parafii”;
6) wspieranie prac remontowych obiektów sakralnych parafii;
7) organizowanie różnorodnych form wypoczynku oraz pielgrzymek;
8) współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Stowarzyszenie;
9) współpracę i wspieranie Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów;
10) pozyskiwanie sponsorów na działania statutowe Stowarzyszenia;
11) współpracę z fundacjami i organizacjami mającą na celu gromadzenie funduszy;
12) nieodpłatne świadczenie przez członków Stowarzyszenia usług w zakresie poradnictwa i wsparcia: pedagogicznego, psychologicznego, zawodoznawczego, prawnego, medycznego, w ramach prowadzonej „poradni rodzinnej”, działalność informacyjna, konsultacyjna, terapeutyczna, psychoedukacyjna, szkoleniowa;
13) wspieranie rodzin, osób samotnych, dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej patologią społeczną, prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej i profilaktycznej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu w ramach „aktywnej integracji”;
14) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu, w szczególności jako środka wychowania dzieci i młodzieży w duchu wrażliwości społecznej;
15) promowanie, propagowanie kultury i organizację wydarzeń kulturalnych: paneli dyskusyjnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, warsztatów, spektakli i spotkań autorskich w ramach Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie;
16) organizowanie przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie pamięci o przeszłości, w szczególności o wydarzeniach i osobach, które wpłynęły na historię państw, narodów, regionów i społeczności lokalnych;
17) kształtowanie postaw proekologicznych, edukację, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
18) wspieranie czytelnictwa poprzez organizowanie spotkań i konkursów czytelniczych;
19) organizowanie imprez sportowych, w tym mistrzostw w piłkę nożną o „Puchar Niepokalanej” oraz wspieranie krzewienia kultury fizycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.