• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000314665

Misja
Do najważniejszych zadań Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu należy:
- upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka poprzez prelekcje i publikacje
- interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dziecka
- prowadzenie działalności kontrolnej i profilaktycznej
- monitorowanie przestrzegania praw dziecka hospitalizowanego
- przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności na rzecz ochrony praw człowieka
- udzielanie w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży
- organizowanie imprez i kolonii dla dzieci
- prowadzenie terapii dla dzieci i młodzieży

Prowadzone działania
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu był organizatorem dwóch edycji Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich, przygotowanej dla młodzieży szkół średnich w ramach Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
Przedsięwzięcie było unikatowe w skali kraju, ponieważ w Projekcie uczestniczyła młodzież z terenu aż trzech powiatów: lublinieckiego, oleskiego oraz tarnogórskiego.
Wszechnica kierowania była dla klas przedmaturalnych, liceów oraz techników. Głównym celem projektu były działania podnoszące świadomość oraz kulturę młodzieży w korzystaniu z instrumentów prawnych oraz umiejętności dochodzenia swoich praw.
W 2007 roku realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty, a mianowicie: Cykl szkoleń z I Pomocy i Ratownictwa Przedmedycznego. Projekt realizowany był na terenie lublinieckich Gimnazjów i miał na celu przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugi projekt to -Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w nauce.Projekt miał swoją kontynuację w 2008roku i skierowany był do dzieci i młodzieży, która boryka się z nadpobudliwością psychoruchową bądź innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi niejednokrotnie prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie społecznej. Realizacja projektów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu przez Burmistrza Miasta Lublińca. Poza tym organizujemy dla dzieci olimpiady szachowe, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla rodziców.
W 2009 realizowane były dwa projekty: " Program terapii dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce" oraz
" Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich- program edukacji prawnej".
Upowszechniamy prawa dziecka w placówkach oświatowych, szkolimy Rady Pedagogiczne i rodziców.
Prowadzimy ośrodek mediacyjny i interwencyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.