• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne "Przyszłość Młodego Pokolenia"
    KRS 0000314891

Misja:
1) wspieranie szkół i przedszkola na zasadach przewidzianych prawem.
2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa.
3) szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
4) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
5) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
6) wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców.
7) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
8) prowadzenie działalności wydawniczej.
9) podejmowanie w ramach obwiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem, doposażeniem w środki dydaktyczne szkół i przedszkoli.
10) ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.
11) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.