• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Eko - Edukacja"
    KRS 0000314944

Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:
I. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.
1. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju - ekorozwoju.
2. Poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu.
3. Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.
4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, ochrony Bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich.
II. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in.
1. Działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
III. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in.
1. Edukacja młodzieży i uczniów,
2. Edukacja dorosłych, w tym nauczycieli,
3. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych,
4. Edukacja międzykulturowa,
5. Wspieranie działalności naukowej, szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
V. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
VI. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in.
1. Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
VII. Krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in.
1. Działania wspierające rozwój turystyki.
VIII. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
IX. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym m. in.
1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.
2. Działania na rzecz wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego.
X. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
XI. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
XII. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym m.in.
1. Działania zmierzające do stworzenia nowych miejsc pracy.
2. Aktywizacją zawodowa ludności z obszarów wiejskich.
XIII. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in.
1. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.
2. Działania na rzecz grup defaworyzowanych.
XIV. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
XV. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy miedzy społeczeństwami, w tym m. in.
1. Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy.
2. Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających współpracę i kontakty pomiędzy narodami Europy.
XVI. Promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
- Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego (uczniowie, nauczyciele)
- Edukacja dorosłych oraz młodzieży i uczniów
- Upowszechnianie i ochrona Praw Konsumentów
- Promocja zdrowego stylu życia - zdrowe żywienie i aktywność ruchowa
- Społeczeństwo obywatelskie
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- Współpraca z organizacjami ekologicznymi w Polsce i zagranicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.