• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Alwernia"
    KRS 0000315328

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym:
1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
5. Działalność charytatywna.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla;
-dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
-osób uzależnionych od alkoholu;
-innych osób będących w sytuacji kryzysowej.
2. Wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki, pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i zawodową.
3. Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą
4. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla profesjonalistów i wolontariuszy.
6. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
7. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m. in. przez prowadzenie konferencji, odczytów, spotkań, wystaw.
8. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ekspertyz, opinii związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Współpraca i wymiana informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
11. Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.