• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    A Tacy Sami Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
    KRS 0000315867

Misja:
Rozwijanie, propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych na skutek przestępstw, wypadków drogowych, komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, integracji europejskiej, zwiększaniu aktywności życiowej, zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
- kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi porozumienia,
- podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
- współdziałanie z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia instytucjami oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, których programy obejmują pomoc niepełnosprawnym.

Przedmiotem działania jest sfera zadań publicznych obejmująca w szczególności zadania w zakresie:
- działalności charytatywnej,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji,oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.