• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej "Otwarta Dłoń"
    KRS 0000316999

Naszą misją jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu lub niepełnosprawnemu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności, poprawa jakości życia chorego, a także członków jego rodziny poprzez pielęgnację, uaktywnianie chorych długotrwale unieruchomionych, ćwiczenia ruchowe i rehabilitację.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych oraz starszych poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) Zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych,
2) Zwiększenia wydolności opiekuńczej rodziny,
3) Poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
4) Świadczenia opieki zdrowotnej i socjalnej osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku,
5) Działalności charytatywnej,
6 Organizacji grup samopomocowych oraz wolontariatu dla osób niepełnosprawnych, oraz starszych,
7) Współdziałania z organami administracji publicznej, instytucjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
8) Ochrony i promocji zdrowia,
9) Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.