• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dobrego Pasterza
    KRS 0000317130

Celem Stowarzyszenia jest:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność charytatywna;
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ochrona i promocja zdrowia;
5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
11. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
12. rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
14. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
15. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17. ratownictwo i ochrona ludności;
18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
19. poradnictwo obywatelskie;
20. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21. promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. aktywizowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez:
a) poradnictwo zawodowe,
b) organizowanie warsztatów i szkoleń,
c) pośrednictwo pracy
d) promowanie elastycznych form zatrudnienia,
e) wspieranie godzenia życia rodzinnego z zawodowym, w tym finansowanie i dofinansowywanie oraz organizowanie opieki nad dziećmi;
2. wydawanie publikacji;
3. organizowanie kampanii promocji społecznych;
4. prowadzenie badań społecznych;
5. promowanie czytelnictwa;
6. prowadzenie warsztatów dziennikarskich;
7. organizowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i sportowych;
8. organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie różnych form wypoczynku;
9. organizowanie imprez okolicznościowych, w tym artystyczno - kulturalnych;
10. organizowanie grup wsparcia i poradnictwa psychologicznego oraz obywatelskiego;
11. podejmowanie działań mających na celu psychoprofilaktykę uzależnień;
12. organizowanie i wspieranie różnych form pomocy, w tym m.in.:
a) świetlic środowiskowych,
b) udzielanie korepetycji uczniom wymagającym wyrównania zaległości szkolnych,
c) prowadzenie warsztatów dla rodziców,
d) prowadzenie klubów dla małych dzieci.
13. pomoc materialna osobom potrzebującym, w tym m.in. finansowanie i dofinansowywanie:
a) stypendiów dzieciom i młodzieży uczącej się,
b) posiłków oraz podręczników i pomocy szkolnych dla osób potrzebujących,
c) organizowanie szeroko rozumianej opieki na osobami starszymi i chorymi;
14. organizowanie szeroko rozumianej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w tym m.in.:
a) finansowanie i dofinansowywanie zakupu leków i artykułów medycznych,
b) prowadzenie świetlic,
c) finansowanie i dofinansowywanie opieki Asystentów Indywidualnych.
15. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze;
16. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.