• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie
    KRS 0000319992

Cele działania Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie:
- Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej, wśród członków Towarzystwa oraz społeczności lokalnej.
- Ukazywanie pożądanych wzorów postępowania w walce z patologią alkoholizmu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
- Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
- Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
- Promowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających zdrowiu.
- Ukazywanie piękna przyrody poprzez różne formy aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Kształtowanie szlachetności, moralności i szacunku do partnerów i rywali.
- Kształtowanie młodzieży poprzez wychowanie w duchu walki sportowej fair play.
- Odkrywanie i kształtowanie talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.
- Promowanie Rakszawy w powiecie, województwie i poza jego granicami.
- Promowanie rakszawskich szkół na zewnątrz.
- Promocja naszej młodzieży w środowiskach uczelni wyższych.
- Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
- Kierowanie dzieci i młodzieży do działalności rekreacyjnej i wyczynowej.
- Wspieranie inicjatyw sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich formach sportu, rekreacji i turystyki.
- Podnoszenie poziomu etycznego i sportowego zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.