• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bene Factum
    KRS 0000320063

Misja:
Podstawowym celem jest budowa Domu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Długoterminowego dla osób obłożnie i przewlekle chorych oraz ludzi starszych, świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, świadczenie terapii zajęciowej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych oraz zabiegów rehabilitacyjnych, zapewnienie kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego, prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin, stworzenie podopiecznym zakładu atmosfery bliskości i serdeczności, zapewnienie podopiecznym Zakładu warunków godnego umierania, zapewnienie podopiecznym podstawowej opieki medycznej przez lekarza pierwszego kontaktu, świadczenie opieki zdrowotnej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, utrzymywanie kontaktów z organami władzy publicznej rządowej i samorządowej, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, prasą, innymi ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą, zarządzanie Zakładem Opiekuńczo - Pielęgnacyjno Długoterminowym, ochrona i promocja zdrowia, udział Stowarzyszenia w akcjach charytatywnych organizowanych przez inne organizacje i instytucje wykonujące zadania publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, utrzymywanie kontaktów z organami władzy państwowej i samorządowej oraz z środkami masowego przekazu, szerzenie w społeczeństwie kultury zdrowotnej i zasad humanizmu w stosunku do osób obłożnie i przewlekle chorych jak również w stosunku do osób w podeszłym wieku, organizowanie zbiórek publicznych oraz imprez kulturalnych, świadczenie opieki zdrowotnej i terapii zajęciowej, zarządzenie zakładem opiekuńczo - pielęgnacyjno długoterminowym.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie ma na celu utworzenie Domu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Długoterminowego dla osób obłożnie i przewlekle chorych oraz osób starszych. Placówka miałaby się specjalizować w śpiączkach mózgowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.