• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kultury Świata"
    KRS 0000321416

Naszą misją jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w ramach projektów globalnej edukacji rozwojowej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych, a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

Celami Fundacji są:
1. Propagowanie wiedzy o rzeczywistości i kulturach innych krajów,
2. Uwrażliwianie społeczeństwa polskiego na problemy krajów rozwijających się oraz zależności wynikające z postępujących procesów globalizacji,
3. Zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych (zwłaszcza w następujących dziedzinach życia: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję i otwartość wobec przedstawicieli innych kultur,
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych,
6. Budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego, rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów,
7. Propagowanie wiedzy o problematyce migracji w Polsce i w Unii Europejskiej,
8. Promowanie idei wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.