• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z siedzibą w Kaliszu
    KRS 0000321541

Misja
1. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom,
2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ich rozwoju,
3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju,
4. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci,
5. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Prowadzone działania
1. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie specjalistycznych zabiegów medycznych koniecznych dla ratowania życia lub zdrowia.
2. Finansowanie lub dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego koniecznego dla ratowania życia lub zdrowia.
3. Finansowanie lub dofinansowywanie osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dla dzieci cierpiących na autyzm oraz ADHD: terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych, lekarstw, suplementów, wizyt lekarskich, diety zdrowotnej, zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, dojazdów na rehabilitacje, dojazdów do lekarzy, kosztów nauki.
4. Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy psychologicznej dla najbliższych członków rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
5. Finansowanie lub dofinansowywanie pobytu na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich opiekunów.
6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.
8. Działalność informacyjną i naukową.
9. Współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi.
10. Finansowanie stypendiów i kosztów nauki dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.
11. Działania związane z promocją zdrowia i wiedzy medycznej.
12. Organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.
13. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji.
14. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
15. Popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
16. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeniach.
17. Popularyzację osiągnięć Polski oraz innych Państw zaawansowanych w rozwiązywanie problemów związanych z zaburzeniami rozwoju w formie dofinansowywania lub finansowania akcji informacyjnych, odczytów i kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką.
18. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.
19. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
20. Sponsorowanie programów promujących cele
21. Fundacji w środkach masowego przekazu.
22. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów zgodnych z celami fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.