• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"
    KRS 0000321776

Misja:
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie oraz promowanie jego działalności
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin
- monitorowanie losów absolwentów Ośrodka oraz podejmowanie działań zapobiegających ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
- inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych patologiami ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym
- rozwijanie twórczości, kreatywności, samodzielności dzieci i młodzieży.

Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i dorośli; szczególnie osoby niepełnosprawne oraz zagrożone patologiami i wykluczeniem społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.