• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły
    KRS 0000327180

Celem Stowarzyszenia jest:
1)działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych oraz pielęgnowania tradycji Szkoły.
2)nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli,sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Ostrów Górniczych
3)udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
4)promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów,
5)udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej
6)działalność charytatywna

Prowadzone działania
1.W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:
1)podejmowaniu działań na rzecz ogółu społeczności Ostrów Górniczych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2)udzielaniu wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
3)organizowaniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4)zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
5)propagowaniu działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej przez wystawianie przedstawień artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, przedstawień teatralnych,
6)działaniach na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
7)organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i doradztwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.