• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000327330

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
5.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
8. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz innymi organizacjami i grupami osób.
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek i wczasów.
6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu oraz ich rodzinom i opiekunom.
9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.