• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa"
    KRS 0000328216

Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom, młodzieży, dorosłym osobom niepełnosprawnym, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewnienia wielorakich form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi placówkę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Szansa" w skład ,której wchodzi: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, w którym realizują obowiązek szkolny dzieci z upośledzeniem głębokim.

- Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych "Słoneczko" oraz wczesne wspomaganie
- działania z zakresu ochrony zdrowia - Poradnia Rehabilitacyjna, Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, poradnia logopedyczna, Poradnia Autyzmu dziecięcego.

Stowarzyszenie realizuje Programy PFRON wspierające usamodzielnienie osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.