• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie
    KRS 0000330743

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworząc warunki przestrzegania wobec nich praw człowieka; prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
W ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzimy rehabilitację i terapię osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w kierunku usprawnienia ich zaradności życiowej i przygotowania do podjęcia pracy na otwartym i chronionym rynku.
Druga placówka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy posiada uprawnienia Niepubliczej Placówki Edukacyjnej, jak również wpisany jest do rejestru Niepublicznych Placówek Służby Zdrowia. Powyższe uprawnienia pozwalają na objęcie programem wszystkich dzieci bez względu na stopień upośledzenia intelektualnego i z kalectwem sprężonym, na poziomie szkoły życia zarówno podstawowej, jak i gimnazjalnej.
Niezależnie od działalności placówek Stowarzyszenie organizuje na skalę krajową, corocznie (od 6 lat) imprezę szkoleniową prowadzoną przez artystów-ceramików pod tytułem "Ceramidła Zagórowskie", przyjmując zasadę poszukiwania odkrywczych tematów, wiąże się to również z tworzeniem instrumentów muzycznych lub samoistnych wyrobów z gliny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.