• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi
    KRS 0000334313

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:
1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
2. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.
3. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
4. Wspomaganie Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.
5. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.