• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie
    KRS 0000338258

Misja:
PSOUU jest organizacją skupiającą rodziców osób z upośledzeniem umysłowym, osoby z upośledzeniem umysłowym, członków rodzin, opiekunów prawnych oraz przyjaciół w tym profesjonalistów zaangażowanych w pracę dla ich dobra.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków postrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
PSOUU Koło w Rzeszowie prowadzi obecnie cztery placówki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży:
1.Ośrodek Wczesnej Interwencji - dla dzieci od 0 do 7 roku życia, którego celem jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a także postępowanie edukacyjne i podtrzymujące w stosunku do ich rodzin
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością; jego celem jest kompleksowa, wielodyscyplinarna pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna świadczona w odpowiednich warunkach i dostosowana do stanu wychowanków.
3. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, której celem jest diagnozowanie i stymulowanie stanu rozwoju: poznawczego,emocjonalnego,ruchowego i społecznego dziecka.Poradnia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
4. Niepubliczne Przedszkole Specjalne, które otacza opieką dzieci z autyzmem.

Ponadto Koło PSOUU w Rzeszowie organizuje: wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin - turnusy rehabilitacyjne, imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, okolicznościowe spotkania i zabawy dla dzieci, spotkania organizacyjne i informacyjne dla rodziców.
Akcja promująca - z okazji obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem mediów, władz terytorialnych, ma na celu:
- podkreślenie obecności osób z upośledzeniem umysłowym w społeczności lokalnej, oraz ich potrzeb i praw do edukacji, pomocy medycznej i społecznej oraz integracji ze środowiskiem,
- promowanie ich możliwości i umiejętności poprzez organizowanie wystaw plastycznych i występów artystycznych
- włączanie członków społeczeństwa w działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym poprzez pozyskiwanie sponsorów, wolontariuszy.
PSOUU Koło w Rzeszowie zamierza uruchomić placówkę dla młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym, która ukończyła edukację i pozostaje bez opieki systemowej. Dlatego Koło gromadzi środki na ten cel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.