• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego We Wrocławiu
    KRS 0000342477

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego:
1) wspieranie systemu dydaktyczno-wychowawczego, w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego, zwanego w dalszej części Statutu Szkołą,
2) inicjowanie, organizowanie i popieranie różnych form doskonalenia i dokształcania uczniów, nauczycieli i absolwentów,
3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia,
4) popularyzacja wiedzy o Szkole, jej zadaniach i celach działania.
5) popularyzacja wiedzy o patronie Szkoły,
6) wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz - z rodzin niewydolnych wychowawczo,
7) wspieranie utalentowanych uczniów poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie udziału w seminariach, obozach naukowych itd.,
8) wspieranie programów szkolnych, udziału uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach procesu integracji europejskiej,
9) aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów LO Nr IX wokół Szkoły na rzecz jej wszechstronnego rozwoju,
10) wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii Europejskiej - w rozwoju jakościowym Szkoły, w powiększaniu i modernizacji bazy szkolnej,
11) pomoc finansowa i rzeczowa emerytowanym nauczycielom Szkoły, jej uczniom i absolwentom,
12) kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z uroczystościami Szkoły i z Patronem LO Nr IX,
13) budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków,
14) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.