• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Zmiany"
    KRS 0000358021

Fundacja została Stworzona przez osoby niepełnosprawne, z myślą o integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób posiadających podobne problemy, Będzie ona, w ramach swojej działalności statutowej, rozwijała współpracę z instytucjami opieki społecznej z terenu Trójmiasta, z organizacjami pozarządowymi posiadającymi podobny profil działania,w szczególności z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie porad indywidualnych w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
2. Udzielanie wsparcia materialnego i informacyjnego w przypadku nagłego wystąpienia niepełnosprawności, dla osób dotkniętych tą niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
3. Udzielanie porad o możliwym do uzyskania wsparciu instytucjonalnym dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także ich rodzin i wspieranie ich.
4. Udzielanie podopiecznym Fundacji przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i rehabilitantów fachowych porad medycznych.
5. Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych osobom niepełnosprawnym oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich rodzinom.
6. Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych Fundacji.
7. Ułatwianie podopiecznym Fundacji dostępu do kultury.
8. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ich miejscach zamieszkania. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
9. Tworzenie grup wsparcia z osób, które zostały zaktywizowane w ramach działań podejmowanych przez Fundację.
10. Wyszukiwanie sponsorów dla potrzebujących wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
11. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w samozatrudnianiu ich, a także tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.
12. Motywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i informowanie ich o istniejących w tej dziedzinie możliwościach uzyskania wsparcia, pomoc pracodawcom w występowaniu o dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań do Wynagrodzeń Pracowników Niepełnosprawnych.
13. Wsparcie informacyjne dla uczących się i mających zamiar podjąć naukę osób niepełnosprawnych.
14. Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia i rehabilitacji medycznej oraz informacji o zajmujących się taką działalnością placówkach i organizacjach.
15. Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy medycznej na temat najnowszych, a w Polsce nieznanych metod leczenia schorzeń genetycznych (w szczególności miasteni), poprzez organizowanie konferencji medycznych z udziałem lekarzy specjalistów oraz wymianę i upowszechnianie informacji pozyskanych w ten sposób.
16. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
17. Wspieranie dzieci opuszczających domy dziecka za pomocą konsultacji psychologicznych i terapii psychologicznej oraz wyszukiwanie dla nich sponsorów, którzy wspieraliby ich w rozpoczęciu samodzielnej egzystencji.
18. Promocję i organizowanie wolontariatu.
19. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.
20. Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.
21. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.