• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dorastaj z Nami
    KRS 0000361265

Fundacja jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji.

Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców podczas pełnienia przez nich służby publicznej. Pomocą zostaną objęte dzieci od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nie nauki - do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia.

Bezpośrednim impulsem do zapoczątkowania idei wsparcia, której owocem jest Fundacja, była troska o los dzieci, których rodzice zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem. Zasięg działania Fundacji jest jednak znacznie szerszy, będzie ona obejmować pomocą dzieci innych osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej na rzecz naszego kraju, włączając tu np. żołnierzy, policjantów, strażaków, czy też pracowników administracji państwowej.

Fundacja oferuje wsparcie procesu edukacyjnego dzieci w trzech podstawowych zakresach:
- współfinansowanie (do 80%) indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych, na zasadzie refundacji kosztów na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków,
- program tutoringu edukacyjnego umożliwiający podopiecznym regularne, indywidualne spotkania i konsultacje z wyspecjalizowanymi tutorami, których celem jest pomoc w kształtowaniu ścieżki rozwoju i edukacji podopiecznych,
- organizacja praktyk i staży studenckich, w szczególności w firmach Fundatorów i Członków-Założycieli
- program dofinansowania pomocy psychologicznej.

Współfinansowanie wydatków w zakresie wsparcia procesu edukacji obejmuje:
- koszt opieki nad dziećmi do lat 3,
- współfinansowanie kosztów nauki (opłaty za przedszkole / szkołę oraz związane z nimi opłaty -dodatkowe - składki, a także koszty dojazdów),
- pomoc finansową indywidualnego trybu nauczania w wypadku trwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodu choroby lub wypadku,
- wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników, materiałów i pomocy naukowych),
- współfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (kursów językowych, zajęć pozaszkolnych, a także wyjazdów edukacyjnych - wycieczek edukacyjnych, obozów językowych, artystycznych, sportowych oraz stypendiów zagranicznych),
- współfinansowanie wydatków w zakresie doradztwa edukacyjnego, opieki logopedycznej czy psychologiczno - pedagogicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.