• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
    KRS 0000369186

Formy realizacji celu Towarzystwa obejmują:
1) Zachęcanie, wspieranie i organizowanie środowiskowej integracji, a w szczególności:
a) samopomocy, wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń,
b) uczestnictwa w przedsięwzięciach oświatowych, kulturalnych, rozrywkowych, towarzyskich, oraz sportowych, turystycznych lub wypoczynkowych,

2) Wspieranie potrzeb integracji i funkcjonowania dzieci i młodzieży z cukrzycą w ich grupach rówieśniczych, przełamywanie barier w tym zakresie, a w tym udzielanie informacji i wyjaśnień, szczególnie opiekunom takich grup.

3) Wspieranie opieki medycznej i związanej z terapiami dzieci i młodzieży z cukrzycą. W szczególności współpraca z Kliniką Endokrynologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

4) Organizowanie i wspieranie wszelkich form upowszechniania wiedzy i doświadczenia dotyczących leczenia i życia dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz współżycia z nimi.
5) W miarę możliwości i posiadanych środków:
a) doradztwo dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zwłaszcza we wczesnym okresie zdiagnozowania cukrzycy,
b) doradztwo i poradnictwo z zakresu praktyki życia z cukrzycą i związanych zagadnień społecznych, zwłaszcza w związku z podejmowaniem nowych wyzwań i aktywności (np. wybór szkoły, zawodu) i życiowych zmian związanych z dorastaniem,
c) rozprowadzanie materiałów edukacyjnych i środków pomocnych w leczeniu cukrzycy,
d) udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży w szczególnej potrzebie,
e) prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w ust. 1 wyżej; w związku z tym Towarzystwo powinno starać się uzyskać status organizacji pożytku publicznego.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.