• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Każdy Ma Szansę"
    KRS 0000369735

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową; na rzecz edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
2. Umożliwienie podejmowania działań o charakterze kompensacyjnym, terapeutycznym, rewalidacyjnym i zdrowotnym, służących jak najpełniejszemu rozwojowi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę.
4. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej.
6. Wielostronna pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Olbięcinie.
8. Działania na rzecz przygotowania dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie.
9. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy mających na celu zdobycie zawodu przez młodzież niepełnosprawną.
10. Rozwój i promocja placówki kształcenia specjalnego w Olbięcinie.
11. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie §8 w tym organizacje samorządowe.
12. Współpraca z wolontariatem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.