• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej "By Służyć"
    KRS 0000383662

Podstawowym celem Fundacji jest troska o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w tym: renowacja i rewitalizacja, przebudowa oraz utrzymanie obiektów i terenu klasztornego; działalność wydawnicza i edukacja; wspieranie działań socjalnych, opiekuńczych, zdrowotnych, kulturalnych i duchowych; działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:
a) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
b) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
c) ochrona i promocja zdrowia
d) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; wyrównywanie szans tych rodzin i osób
e) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
f) promocja i organizacja wolontariatu
g) działalność charytatywna
h) działalność wydawnicza
i) działalność szkoleniowa
j)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez:
a) organizowanie i nadzorowanie remontu, rewitalizacji i przebudowy oraz utrzymanie obiektów i terenu pocysterskiego zespołu klasztornego w Trzebnicy,
b) współpracę z Siostrami Boromeuszkami z Trzebnicy przy organizacji i prowadzeniu dzieł socjalno – opiekuńczych,
c) współpracę z trzebnickimi klasztorami przy organizowaniu seminariów, konferencji i sympozjów w kraju i za granicą, promujących dziedzictwo kulturowe i duchowe św. Jadwigi Śląskiej, a także - zwiedzania pocysterskiego zespołu klasztornego w Trzebnicy,
d) propagowanie kultury materialnej i duchowej trzebnickiego dziedzictwa św. Jadwigi poprzez wydawanie książek i innych materiałów,
e) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowym w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
f) wspieranie działalności innych osób i instytucji - zbieżnej z celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.