• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)
    KRS 0000418242

Fundacja została powołana w celach:
1. propagowania i promocji krótkofalarstwa, radioamatorstwa i radiotechniki;
2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości dzieci i młodzieży w kontaktach między sobą w tym z wykorzystaniem łączności radiowej i sportów łączności;
3. działalności na rzecz wszechstronnego doskonalenia umiejętności kontaktów językowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem wszystkich elementów związanych z radioamatorstwem;
4. propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży;
5. działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z elektroniką i radiotechniką;
6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
7. upowszechniania wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;
8. upowszechniania wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
9. działań lobbingowych na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
10. pomocy prawnej w zakresie działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
11. tworzenie klubów, kół i zespołów skupiających osoby zainteresowane łącznością radiową;
12. prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych i zmian w katach prawnych;
13. reprezentowania zainteresowanych grup radioamatorskich przed organami państwa i samorządu terytorialnego;
14. organizowania przedsięwzięć propagujących ważne wydarzenia na pasmach amatorskich;
15. finansowania wyjazdów radioamatorów na wyprawy dxowe;
16. prowadzenia ogólnie dostępnego biura QSL w celu wymiany między radioamatorami kart potwierdzających łączność.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla młodzieży w ramach idei wychowania pozaszkolnego;
2. działania na rzecz wdrożenia eksperymentalnych systemów oświatowo-wychowawczych opartych o podróże i rozwój politechniczny;
3. współpracę ze środowiskami pedagogów związanych zainteresowaniami z radiokomunikacją i elektroniką;
4. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
5. organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych jak opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy i niesienia pomocy na wypadek zagrożenia, nagradzanych uczestnictwem w wyprawach globtroterskich;
6. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz budowy centrum wyczynowego uczestnictwa w zawodach krótkofalarskich i rywalizacji w ramach DXCC oraz ośrodka dla krótkofalowców;
7. zbudowanie Centrum Radioamatorskiego w mieście stołecznym Warszawa;
8. publikowanie materiałów specjalistycznych i filmów dokumentalnych o przebiegu i wynikach prowadzonej działalności dla użytku oświaty;
9. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej;
10. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także zbiórek publicznych;
11. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjna, rzeczową, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach;
12. przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają promocję celów Fundacji;
13. prowadzenie działalności lobbingowej wobec administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunku do parlamentarzystów na rzecz podmiotów związanych z amatorską służbą radiokomunikacyjną;
14. inne działania służące realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.