• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Walczę z SM"
    KRS 0000427527

Celami Fundacji są:
1) tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego,
2) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
3) propagowanie i prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w zakresie specjalistycznych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
4) stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
5) propagowanie działań służących stwarzaniu godnych i dostosowanych do choroby warunków socjalno-bytowych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
6) propagowanie działań zmierzających do adaptacji i przekwalifikowania Iub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby chore na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
7) organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
8) propagowanie działań zmierzający do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
9) propagowanie działań integracyjnych wśród ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne ciężkie schorzenia oraz promocja zdrowego trybu życia.
10) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i naukowo-badawczych służących znalezieniu przyczyn powstawania stwardnienia rozsianego i innych przewlekłych schorzeń narządu ruchu oraz promowanie nowoczesnych sposób leczenia,
11) organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji dostępnych i zalecanych chorym na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.