• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
    KRS 0000464354

Cele działalności:
Szerzenie wśród członków i szerokich mas społeczeństwa szczególnie młodego kultywowanie idei tężyzny fizycznej, kultury osobistej, życia bez nałogów.
Wyrabianie i wszczepianie wśród młodzieży pozytywnych cech i zalet charakteru prawego Polaka: patriotyzmu, godnosci narodowej, poszanowania dóbr społecznych, ofiarności i poświęcenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.