• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000012533

Formularze PIT 2017/2018 dla Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Rzeszowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000012533.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowych,
- Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.
- Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze

Prowadzone działania:
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
- aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
- współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
- występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
- sterylizacja kotów miejskich i ich dokarmianie,
- prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych - współpraca z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt poprzez organizowanie akcji pn. "Pomóżmy Zwierzakom"
- prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt, w szczególności przebywających w schroniskach,
- prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe,

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Współpraca:
- z organami samorządowymi i ich aktywizacja w zakresie wdrażania zmian w życie ustawowych obowiązków wzg1ędem bezdomnych zwierząt.
- z inspekcją weterynaryjną w zakresie realizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt, organizowanie kontroli na targach zwierząt.
- ze schroniskami na terenie województwa i kraju - wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc.
- z placówkami oświatowo-wychowawczymi w województwie w zakresie kształtowania wrażliwych postaw dzieci i młodzieży, ich wiedzy o zwierzętach oraz odpowiedzialności za posiadane zwierząt i humanitarnego stosunku do zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!