• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000014317

Formularze PIT 2017/2018 dla Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000014317.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Statutowe:
Działalność nieodpłatna:
1. Upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu.
2. Stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa.
3. Niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu, pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików.
4. Objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików zagrożonych patologią społeczną.
5 Walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków.
6. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, kulturalnymi w propagowaniu idei trzeźwości.
7.Pomoc materialna dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych.
8.Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
Działalność odpłatna (od marca 2008):
1. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Cele powyższe "ruch" realizuje poprzez:
- współpracę i zwracanie się z postulatami do władz samorządowych i państwowych o tworzenie właściwych warunków sprzyjających zachowaniom trzeźwościowym i walkę z alkoholizmem i pijaństwem,
- pracę z młodzieżą szkolną,
- współorganizowanie imprez sportowych, kulturowych z instytucjami zajmującymi się tą problematyką,
- organizowanie pomocy materialnej dla dzieci alkoholików, osób uzależnionych od narkotyków,
- organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej dla członków rodzin alkoholików i osób uzależnionych od narkotyków,
- współdziałanie z kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w propagowaniu trzeźwości,
- organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań otwartych ze społeczeństwem,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie, wycieczki, zajęcia otwarte),
- prowadzenie (od marca 2007) akcji pomocowej dla najuboższych - dostarczanie żywności w ramach programu PAED.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!