• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000014706

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "Sokół" z siedzibą w Przykonie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000014706.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój gospodarczy gminy, powiatu oraz podregionu z zachowaniem warunków pełnej ochrony środowiska naturalnego.
2. Ochrona środowiska i tworzenie obiektów, które służyłyby ojczystej przyrodzie
3. Przedsięwzięcia na rzecz turystyki i rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej.
4. Nadanie blasku miejscowościom, na rzecz których działa Stowarzyszenie tak aby stały się one atrakcyjne i rozwijały się gospodarczo.
5. Dbałość o zasobność miejscowości określonych w ust 1. między innymi poprzez zabiegi o pozyskanie zasileń finansowych lub pomocy rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz troska o ich najbardziej celowe wykorzystanie.
6. Utrzymywanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wykorzystania ich doświadczeń oraz podejmowania wspó1nych działań.
7. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i środowiska naturalnego, podnoszenia estetyki miejscowości oraz rozwoju bazy wypoczynkowej i turystycznej.
8. Pobudzanie inicjatywy społecznej w zakresie określonym w ust. 4.
9. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką.
10. Propagowanie wśród młodzieży aktywnego udziału w ochronie dóbr kultury, środowiska naturalnego.
11. Wszechstronna promocja regionu Wielkopolski Wschodniej w kraju i za granicą.
12. Promowanie i popieranie osób działających w stowarzyszeniu oraz osób wspierających jego działalność.
13. Wspomaganie osób ze środowisk potrzebujących wsparcia mającego na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "Sokół" w 2006 roku zorganizowało dwie imprezy integracyjne, do których zaliczamy "Wielkanoc 2006" na, którą otrzymaliśmy dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Gminy Przykona, Zespół Szkół w Przykonie oraz Straż OSP w Przykonie. W ramach spotkania wielkanocnego udział brało 110 dzieci, które otrzymały paczki świąteczne oraz poczęstunek. W grudniu została zorganizowana "Gwiazdka 2006" na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc stanowiły przygotowane paczki żywnościowe dla dzieci, poczęstunek oraz drobne upominki. Środki finansowe zostały pozyskane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do akcji włączył się Urząd Gminy Przykona, OSP Przykona i prywatni sponsorzy z terenu gminy Przykona. Z pomocy rzeczowej skorzystało 95 dzieci.
W sierpniu br. w Gminie Przykona został zorganizowany przez przedstawicieli Samorządu Gminy oraz Stowarzyszenie wypoczynek letni dla dzieci z rodzin polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie z Obwodu Winnickiego Rejonu Tulczyńskiego Gminy Gannopol. Zakwaterowanie dzieci było zapewnione w rodzinach z terenu Gminy Przykona, mających dzieci
w przybliżonym wieku do dzieci zaproszonych na wypoczynek letni w Gminie Przykona. Program pobytu zapewnił Samorząd Gminy, Szkoły, Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie.
Działalność Stowarzyszenia "Sokół" opiera się również na angażowaniu każdego roku dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Przykona w akcję sprzątania świata, ochrony środowiska naturalnego. Akcje mają na celu integracje dzieci z różnych środowisk oraz uwrażliwienie młodego człowieka na otaczające go piękno.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!