• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000028478

Formularze PIT 2017/2018 dla Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000028478.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
a)działalność nieodpłatna
Wspomaganie procesu kształcenia i wychowania poprzez organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie, prowadzenie i wspieranie instytucji opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności niedostosowanej lub zaniedbanej społecznie oraz zagrożonej patologiami, niesienie pomocy socjalnej i stypendialnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Upowszechnianie wiedzy, rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie bibliotek i czytelni.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów patologii wśród dzieci i młodzieży, pomoc socjalna dla młodzieży niedostosowanej i zaniedbanej społecznie, tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży. Dożywianie dzieci i młodzieży kształcącej się, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży.

b)działalność odpłatna
Aktywizacja zawodowa osób, doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenie szkół, kursów i innych form kształcenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych i pośrednictwem pracy.

Prowadzone działania
Świętokrzyskie Stowarzyszenie prowadzi dla młodzieży:
- świetlicę socjoterapeutyczną
- bibliotekę, czytelnię, pracownie komputerowe z dostępem do internetu
- szkolenia
- zajęcia kulturalno - oświatowe w ramach kół zainteresowań
- zajęcia sportowe i rozwijające umiejętności
Organizuje także obozy letnie i zimowe dla młodych osób.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.