• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000030273

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000030273.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji jest:
- Wspieranie działalności edukacyjnej szkół na terenie Gminy Dziwnów.
- Prowadzenie placówek oświatowych.
- Udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym i uczniom specjalnej troski.
- Organizowanie życia kulturalnego i sportowego.
- Prowadzenie Szkół - Liceum Społecznego dla Młodzieży i dorosłych.
- Patronat nad Uniwersytetem III wieku.
- Troska o wysoki poziom kadry nauczycielskiej uczącej w szkołach na terenie Gminy Dziwnów.
- Wspieranie działalności pozalekcyjnej w szkołach.
- Inicjatywa w zakresie patriotycznego i proobronnego wychowania.
- Animacja wychowania morskiego.
- Promocja Gminy Dziwnów.
- Propagowanie idei powiatu i kształtowanie postaw prounijnych.
- Wspieranie działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie spotkań, imprez kulturalnych, zawodów, organizowanie i finansowanie szkolenia żeglarskiego, obronnego i sportów ekstremalnych.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie poszerzyło zakres swojej działalności o nowe komórki w strukturze. Przy Stowarzyszeniu powstał Ośrodek Kształcenia Ustawicznego: Centrum Doskonalenia i Reorientacji Zawodowej, Centrum Edukacji Regionalnej, Klub Myśli Politycznej "Dziś i Jutro". Od września działa także Klub Młodzieżowy przeznaczony do zmarginalizowanych społecznie (do grupy największego ryzyka, tj. do młodzieży w wieku 17-25 lat). Przy klubie działają sekcje i koła zainteresowań m. in. koło plastyczne, klub kibica, DKF, Klub Dobrej Książki.
Przy stowarzyszeniu działa także Punkt Informacji Obywatelskiej, oparty na zasadzie wolontariatu. Ponadto działa u nas Punkt Informacji Europejskiej, który prowadzi akcję rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat funkcjonowania struktur europejskich oraz funduszy przeznaczonych na rozwój regionalny.
Od 25 lutego z własnych środków oraz środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy uruchomiliśmy Gminne Centrum Informacji, którego celem jest zwalczanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Ostatnio nawiązaliśmy współpracę międzynarodową z ukraińską organizacją pozarządową (Lwowska Miejska Młodzieżowa Organizacja "Euroklub"), z którą wspólnie przygotowujemy projekt aktywnej polityki informacyjnej na temat UE na Ukrainie w ramach programu RITA - współpracujemy lokalnie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!