• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000038973

Formularze PIT 2017/2018 dla Głubczycki Klub Abstynenta

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000038973.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Krzewienie trzeźwości i abstynencji jako warunku moralnego i materialnego dobra narodu.
- Niesienie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym, stworzenie im możliwości rehabilitacji i readaptacji społecznej, a także wspieranie ich rozwoju osobistego po zakończeniu procesu leczenia odwykowego.
- Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
- Przeciwdziałanie zjawiskom alkoholizmu, narkomanii i innym patologiom, szczególnie w obszarach zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania:
- Oddziaływanie na osoby nadużywające środki psychoaktywne poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, organizowanie imprez abstynenckich itp.
- Udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej.
- Działalność informacyjna, profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży - doraźnie.
- Współpraca z Kościołem oraz instytucjami i organizacjami działającymi na tym samym polu.
- Wsparcie oraz pomoc organizacyjna dla grup samopomocowych.
- Organizowanie zajęć edukacyjno - warsztatowych.
- Organizowanie imprez turystyczno - krajoznawczych dla członków klubu, sympatyków.
- Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!