• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000046074

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000046074.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Misją Stowarzyszenia jest "Pomoc do Samopomocy"- wyzwalanie sił i aktywizowanie nosób z różnych powodów dotkniętych wykluczeniem społecznym, uzależnieniem, bezdomnością, bezrobociem, aby umozliwić im osiągnięcie samodzielności i ponowne włączenie się w życie społeczne, zawodowe i ekonomiczne. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań wyzwalających świadomą zmianę sposobu życia osób z poczuciem niemocy, beznadziejności, tracących wiarę we własne siły i wartości, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Celem jest też prowadzenie działań terapeutycznych i rehabilitacyjno- resocjalizacyjnych przysposabiajacych poprzednio wymienione osoby do samodzielnej egzystwencji i odnowienia więzi zawodowych, społecznych i rodzinnych, zapewniajacych użyteczny, społecznie aprobowany styl życia.

Prowadzone działania
Aktualnie w Bursie realizowane sa następujące programy z zakresu pomocy społecznej:
- Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej;
- Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osółb uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzi w procesie zdrowienia; programy readaptacji społecznej;
- Działania socjalno- pomocowe na rzecz osób bezdomnych;
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia (działalność nieodpłtna) jest:
- zapewnienie funkcjonowania mieszkań chronionych- jest to cała sfera działań niezbędnych do podjęcia, których celem jest utrzymanie w ruchu domu dla 24 mieszkańców stałych i kilkunastu podopiecznych dochodzących;
- zapewnienie mozliwości dotarcia do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom;
- zapewnienie funkcjonowania pracowni;
- prowadzenie naboru do programów, utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorzadowymi i rzadowymi w zakresie naboru kandydatów do programu;
- prowadzenie działalności public relation w zakresie ralizowanych programów;
- realizacja kursów szkoleniowych i doskonalenia umiejętności zawodowych na bazie posiadanych przez Stowarzyszenie zasobów pracownianych;
- współpraca z rynkiem pracy;
- praca indywidualna z uczniem w zakresie motywowania do zmiany własnego sposobu życia;
- prowadzenie obsługi księgowej;
- monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie finansowe programów;
- ewaluacja prowadzonych programów;

Stowarzyszenie nie przekazuje darów na rzecz osób indywidualnych, ale wspiera organizacje i placówki, które same mają swoich podopiecznych.
Aby otrzymać dar każda organizacja lub placówka musi wypełnić ankietę, w kórej podaje, które rzeczy są jej potrzebne. Dzięki temu stowarzyszenie wie, jakie są potrzeby organizacji i stara się na nie odpowiadać, a jednocześnie sprawiedliwie rozdzielać dary.
W 2003 roku BDR pozyskał dary rzeczowe o wartości 459 789 złotych. W 2004 roku dary o łącznej wartości 523 083 zł zostały przekazane 164 organizacjom i placówkom. Zaś w 2005 roku wartość przekazanych darów wyniosła 1 637 766,70 zł. Dary trafiły do 301 placówek i organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!