• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000048046

Formularze PIT 2017/2018 dla Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000048046.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w tym pomoc i opieka prawna, medyczno - rehabilitacyjna.

Szczególną troską otaczamy n/w grupy:
- ofiary wypadków komunikacyjnych a w szczególności dzieci
- ofiary wypadków losowych
- osoby niepełnosprawne
- osoby nieaktywne zawodowo , zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją
- ofiary przemocy ze strony przestępstw kryminalnych,

Realizujemy działania:
- edukacyjne na rożnych szczeblach kształcenia
- na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich
- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
- na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
- na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej
- na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich
- na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonymi w art. 4 ust. 1, pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Sposoby działania:
- ratowanie małych szkół wiejskich, likwidowanych ze względów ekonomicznych
- realizacja obowiązków organu prowadzącego w odniesieniu do uratowanych szkół wiejskich /publicznych i niepublicznych/ na Podlasiu, Mazowszu, Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie oraz w woj. opolskim
- organizacja i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich
- prowadzenie dwóch niepublicznych, integracyjnych przedszkoli w Łomży, utworzonych w miejsce placówek zlikwidowanych przez miasto w 2003 roku ze względów ekonomicznych;/ status przedszkoli integracyjnych placówki posiadają od 2005 roku/
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, oraz Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne
- realizacja projektów międzynarodowych z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego
- promowanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej w kraju i za granicą
- bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami.