• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000057134

Formularze PIT 2017/2018 dla Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000057134.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest: promowanie i rozwijanie wolontariatu wśród społeczności lokalnych, zwiększanie aktywności obywatelskiej, tworzenie rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy, zwiększanie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek, dzieci i młodzieży) w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w obszarach: edukacja, sport, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna; w szczególności poprzez:
1. Promocję i organizację wolontariatu
2. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej - gromadzenie i dystrybucję informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy, w szczególności tworzenie i obsługa baz danych o wolontariuszach i podmiotach zainteresowanych współpracą oraz ułatwianie im nawiązywania współpracy w tym zakresie
3. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie organizowania wolontariatu i inicjatyw społecznych.
4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
6. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia
8. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
9. Udzielanie wsparcia, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
10. Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie realizacji programów społecznych i współpracy z wolontariuszami.
11. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, prelekcji, seminariów i warsztatów przygotowujących wolontariuszy, organizacje i instytucje publiczne do podejmowania wzajemnej współpracy.
12. Organizowanie konkursów, imprez kulturalnych, okolicznościowych, festiwali, wystaw i wernisaży, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych
13. Działalność wspomagającą merytorycznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.