• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000062315

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nidzicy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000062315.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym,
- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Celem jest działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy obejmuje swoim oddziaływaniem cały powiat nidzicki i okoliczne sąsiadujące gminy otaczając specjalną troską około 200 osób niepełnosprawnych i ich rodziny.
Stałe placówki prowadzone przez Stowarzyszenie od 1993 r. to:
- Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat mający na celu: diagnozę medyczno-psychologiczną stanu dziecka na podstawie badań i obserwacji, zajęcia specjalistyczne z zakresu rehabilitacji, instruktaż dla rodziców w zakresie wykonywania odpowiednich ćwiczeń usprawniających.
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (OREW) w wieku od 3 do 25 lat zapewniający realizację obowiązku szkolnego dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężonymi kalectwami, kompleksową rehabilitację, wszechstronną terapię, specjalistyczną opiekę, całodzienne wyżywienie, transport do placówki i z powrotem do domu oraz systematyczne wspieranie rodzin, które uczestniczą w tworzeniu programu rehabilitacyjno-edukacyjnego-terapeutyczno-wychowawczego.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 55 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i współistniejącymi schorzeniami i kalectwami realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika.
- Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób głębiej upośledzonych umysłowo.
- Dom Rodzinny ( dom pomocy społecznej ) w Napiwodzie (8 km od Nidzicy) od 1996 r. dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami, które utraciły oparcie w rodzinie. Dom jest zorganizowany na zasadach rodziny, gdzie wszystkie czynności dnia codziennego wykonują wspólnie przy wsparciu asystenta-opiekuna lub terapeuty.
- Świetlica Terapeutyczna z dożywianiem dla 30 dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, niepełnych, mało wydolnych wychowawczo, obciążonych wieloraką niepełnosprawnością członka rodziny.
- Klub Rodzinny (czynny 2 razy w tygodniu) dla 20 osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, przyjaciół, terapeutów, zapewniający porady specjalistyczne, integrację rodzin, wymianę doświadczeń i działania samopomocowe.
- Mieszkanie chronione i treningowe dla osób niepełnosprawnych, które doświadczają samodzielności, a wymagają systematycznego wsparcia i pomocy w codziennym życiu.
Wszystkie placówki są odpowiedzią na potrzeby społeczne lokalnego środowiska. Problemy osób niepełnosprawnych ujmowane są kompleksowo, uwzględniając potrzeby całej rodziny dotkniętej trudną sytuacją życiową.
Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i integracja rodzin w celu mobilizowania się do wymiany doświadczeń i działań samopomocowych, to naczelna zasada naszej działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!