• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000070411

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Szkoła Otwartych Serc" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w Malborku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000070411.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku jako Szkoła Otwartych Serc. To wyznaczy fundamentalne wartości wychowania i kształtowania młodego człowieka. Ta idea to program każdego nauczyciela, który ma dar współodczuwania z drugim człowiekiem, wnikania w jego świat wewnętrzny z gotowością uznania jego odrębności i uszanowania godności osoby.

Serce jest sprawiedliwe, kiedy prawdziwa miłość pozwala kształtować klimat współpracy, rozwiązywać troski między nauczycielem i uczniem, dyrektorem i pracownikiem, między szkołą a rodziną. Szkoła jako przestrzeń nadziei to taka szkoła otwartych serc, gdzie przestrzeń wspólnej pracy nad dzieckiem rodzi się z solidarności ludzkich serc. Szkoła z sercem ma dochować wierności uczniom: jeśli naukę rozpoczyna grupa 25 dzieci - to "zgubienie" po drodze choćby jednego ucznia stawia pod znakiem zapytania cały fundament etyczny szkoły.

Wierność oznacza zatem trwanie przy uczniu i jego rodzinie bez względu na wszystko, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności wychowawcze i zaniedbanie w nauce. Wiara w potencjał rozwojowy i twórczy każdego ucznia - bez wyjątku, to jedna z najważniejszych cech szkoły, jaką pragniemy stworzyć.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- wspieranie działalności innowacyjnej i edukacyjnej, przedsięwzięć wychowawczych w odniesieniu do Programu Szkoły Otwartych Serc, działalności kulturalnej i sportowej oraz działalności pozalekcyjnej;
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, którym są bliskie sprawy oświaty i wychowania, nauki i kultury oraz problematyka dziecka i jego rodziny a także z Kościołami i organizacjami charytatywnymi, mając na uwadze podmiot działalności Fundacji;
- wspieranie Programu Szkoły Promującej Zdrowie;
- wzbogacanie warsztatu dydaktycznego szkoły i pomoc w ukończeniu inwestycji szkolnych;
- współpracę z uczelniami wyższymi oraz wsparcie finansowe i rzeczowe w kształceniu nauczycieli i realizacji programów autorskich;
- szkolenie rodziców w zakresie pomocy i wsparcia procesu edukacyjnego i wychowawczego ucznia;
- pomoc dziecku zdolnemu poprzez finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wsparcie funduszu stypendialnego oraz organizacji działalności naukowo-badawczej dla potrzeb szkoły i poradnictwa rodzinnego;
- dofinansowywanie wyjazdów uczniów szkoły z rodzin ubogich na kolonie i obozy letnie;
- zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dla rodzin ubogich;
- dofinansowywanie podręczników, przyborów szkolnych, odzieży, leków dla osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
- pomoc w organizacji a następnie wspieranie działalności poradni rodzinnej na terenie szkoły.

Prowadzone działania
Za zgromadzone fundusze zakupiono dotychczas lub dofinansowano:
- pomoce dydaktyczne wzbogacające szkolny warsztat pracy terapeutycznej do pracy indywidualnej - zakupiono sprzęt RTV tj. telewizor, wideo do klasy, maszynę Braille`a, komputer do zajęć indywidualnych, zestaw pomocy rehabilitacyjnych z PFRON-u;
- brakującą sumę do zakupu komputera dla uczennicy z autyzmem;
- wydano kartki świąteczne, które przygotowali uczniowie szkoły;
- wydano kalendarz na rok 2003 ze zdjęciami uczniów naszej szkoły;
- pomoc w zakresie pokrycia kosztów zabiegów rehabilitacyjnych dla dwojga uczniów z MPDz;
- zabieg operacyjny dla chłopca z rozszczepieniem podniebienia.
Fundacja tworzy również konta pomocnicze dla organizowanych akcji.

Aktualne formy działań:
- Bal Dobrych Serc,
- Akademia Ruchu Cardio,
- działalność wydawnicza (kalendarz, tomy wierszy uczniów),
- zajęcia wspierające rozwój dzieci (np. logopedia, rehabilitacja),
- imprezy integracyjne (np. festyn integracyjny),
- konferencje.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!