• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000089011

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000089011.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody skautowej opracowanej przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

Do zadań Stowarzyszenia należy promowanie wśród swoich uczestników i członków oraz innych osób:
- dbałości o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody;
troski o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności;
- dbałości o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu;
- troski o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, a w szczególności o rozwijanie przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich i naukę języków obcych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- dbałości o poznanie i praktykowanie swojej wiary.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- prowadzenie pracy wychowawczej w sposób zróżnicowany, w odrębnych jednostkach dla chłopców i dla dziewcząt, szanując ich zróżnicowane potrzeby i możliwości psychofizyczne;
- bliską współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży, uczestniczących w pracy wychowawczej Stowarzyszenia;
- organizowanie zajęć harcerskich w ciągu roku (zbiórek, biwaków i imprez na łonie przyrody, zajęć upowszechniających kulturę fizyczną i sport);
- organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich;
- organizowanie akcji zarobkowych przez jednostki Stowarzyszenia na potrzeby działalności statutowej;
- organizowanie obozów szkoleniowych i kursów kształcenia dla kadry wychowawczej;
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej na potrzeby Stowarzyszenia;
- organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek harcerski,
- organizowanie sympozjów naukowych, wystaw, imprez kulturalnych, itp.
Praca wychowawcza odbywa się w dwóch niezależnych nurtach: harcerek i harcerzy (żeńskim i męskim). Nurty dzielą się na trzy gałęzie wiekowe, które stanowią komplementarny system wychowawczy odpowiadający naturalnym etapom rozwoju młodego człowieka:
- gałąź żółta: wilczęta i wilczki - wiek 8-12 lat, pracują w oparciu o "Księgę Dżungli" Rudyarda Kiplinga, główny cel wychowawczy to otwarcie na innych (wydobycie z dziecięcego egoizmu) - hasło "Ja i inni", ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę;
- gałąź zielona: harcerki i harcerze - wiek 12-16 lat, pedagogika wspólnotowa: podstawą system małych, kilkuosobowych grup - zastępów, nauka życia we wspólnocie i społeczeństwie - hasło "Ja wraz z innymi", wychowanie poprzez działanie - przygodę (grę), kształtowanie podstawowych cnót ludzkich, pogłębianie i porządkowanie życia religijnego;
- gałąź czerwona tzw. "Droga": przewodniczki i wędrownicy - wiek 17-24/25 lat, główny cel: pomoc w rozeznaniu i aktualizacji powołania życiowego, przygotowaniu do dorosłego, twórczego, odpowiedzialnego życia i przyjęcia postawy służby - hasło "Ja dla innych", dewiza gałęzi: "Służyć", pedagogika indywidualna.
Stowarzyszenie co roku organizuje kilkadziesiąt obozów letnich i zimowych dla prawie 2.000 dzieci i młodzieży z całej Polski oraz liczne szkolenia dla kadry wychowawczej, pomaga skautom ze Wschodu, opracowuje i wydaje materiały metodyczne, jak również pisma wewnętrzne, kalendarz, prowadzi swoją stronę www. Co tydzień dzieci i młodzież skupieni w ramach Stowarzyszenia odbywają zbiórki i zajęcia określone w programie wychowawczym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!