• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000099464

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000099464.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Cele statutowe PTE:
-popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
-działalność opiniotwórcza,
-podnoszenie kwalifikacji,
-integracja środowiska ekonomistów.

Są one realizowane przez:
-aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych),
-opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
-prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
-wydawanie publikacji teoretycznych i zawodowych,
-tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
-sprawowanie patronatu nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół licealnych i policealnych,
-wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista",
-przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
-organizowanie konkursów propagujących najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii.

PTE jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (IEA - International Economic Association).

Prowadzone działania
1. Kongres Ekonomistów Polskich
Kongresy należą do tradycji społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich.
Pierwszy taki kongres zorganizowali ekonomiści z trzech zaborów w Krakowie w 1887 r. Było to przejawem rozbudzenia się aktywności ówczesnego środowiska ekonomicznego, które kierowało się interesami gospodarczego narodu, pozbawionego wtenczas własnego państwa.
Kolejne kongresy organizowano w bardzo ważnych dla kraju okresach.
W stulecie pierwszego Kongresu, w dniach 27-28 listopada 1987r. zorganizowano V Kongres Ekonomistów w Krakowie. Piąty w powojennej historii - do tego czasu organizowano Krajowe Zjazdy Ekonomistów, tzn.
Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich 8-10 grudnia 1950 r.
II Zjazd Ekonomistów Polskich 7-9 czerwca 1956 r.;
III Zjazd Ekonomistów Polskich 7-8 stycznia 1971 r.
IV Zjazd Ekonomistów Polskich 6-7 marca 1981 r.
W 1993 r. - na VI kolejnym Kongresie - podjęto podstawowe w tym okresie pytanie "Jak zdynamizować Polską Gospodarkę ?
VII Kongres Ekonomistów Polskich - Warszawa 2001 podjął równie trudne problemy, koncentrując się w swej myśli przewodniej na nowych, ale jakże istotnych wyzwaniach rozwojowych cywilizacji XXI wieku.
Motywem kongresu w 2001roku była "Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej".
Myślenie w kategoriach przyszłości jest jedną - ale nie jedyną, i nie w dogmatycznie zamierzonych granicach - niezbywalną funkcją ekonomistów, wynikającą z ich misji przyjętej i rozwijanej w ramach międzynarodowych organizacji ekonomistów, takich jak m.in. IEA - Międzynarodowa Asocjacja Ekonomiczna, do której należy PTE.
W tej sekwencji trzeba postrzegać także VIII Kongres Ekonomistów Polskich.
Jest on także reakcją na potrzeby środowiskowe i wyzwania przyszłości - dlatego przyjęto wstępnie, że motywem VIII KEP będzie:
"Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju".

2. Konwersatorium "CZWARTKI U EKONOMISTÓW" jest to wspólny projekt Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Klubu Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Nadrzędnym celem Konwersatorium jest inspirowanie debaty o podstawowych wyzwaniach polityki gospodarczej, upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej, integracja środowisk nauki, praktyki ekonomicznej, publicystyki, polityki i kultury wokół spraw decydujących o przyszłości polskiej i światowej cywilizacji.
Od dłuższego czasu obserwujemy, jak rolę środowisk opiniotwórczych w prowadzeniu debaty gospodarczej przejmują środowiska polityczne. Działalność Konwersatorium przyczynia się do odwracania tego procesu, przywrócić środowiskom nauki, eksperckim i publicystycznym właściwą im rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju.
W programie ubiegłorocznych spotkań ujęliśmy podstawowe problemy naszego państwa. Debatowaliśmy w Warszawie, Łodzi i Krakowie na temat podstaw ustrojowych naszego państwa, reformy finansów publicznych, przyszłości systemów walutowych, problemów pracy i demografii, przyszłości polskiej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnej.
Zapis debat Konwersatorium "Czwartki u Ekonomistów" jest obecny na stronach internetowych PTE i KDB SDP, a w specjalnej serii wydawniczej PTE ukaże się "Raport Konwersatorium 2006".

NASZE CELE
Pobudzenie publicznego dyskursu w sprawach społecznych i gospodarczych.
Promocja nowoczesnej myśli ekonomicznej i społecznej.
Kształtowanie opinii i formułowanie wskazówek mogących służyć pomocą instytucjom państwowym, samorządowym i obywatelskim.
Demaskowanie mitów i populizmu w programach politycznych i społecznych.
Budowanie społecznego poparcia dla reform i rozwoju państwa.

METODA
Spotkania Konwersatorium mają formę moderowanych dyskusji.
Stanowisko Konwersatorium jest adresowane do uczestników życia politycznego i publicznego oraz kolportowane w środowiskach nauki, biznesu, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i w mediach.

UCZESTNICY
Organizatorzy zaprosili do debaty wybitnych znawców dyskutowanej problematyki. Są z nami wybitni ekonomiści, dziennikarze, prawnicy i przedstawiciele innych środowisk opiniotwórczych, a także, na prawach dyskutantów - przedstawiciele rządu i politycy.

3.Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
organizowana jest od 23 lat przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. Stanisława Borkowska
W Olimpiadzie uczestniczy corocznie ponad 13 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, rywalizujących o tytuły 30 laureatów i 70 finalistów.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają już, i w przyszłości zasilać będą, szeregi kadry menedżerów i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.