• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000103399

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000103399.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Ochrona istniejących walorów środowiska naturalnego w regionie. Ochrona zabytków architektury i sztuki ludowej. Inicjowanie i popieranie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej. Popieranie regionalnej twórczości ludowej.

Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, w tym kultury, tradycji i jego historycznego dziedzictwa Ziemi Muszyńskiej.
b. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody,
c. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej,
e. realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej , oraz innej zgodnej z celami Stowarzyszenia,
f. nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, które zainteresowane są Ziemią Muszyńską lub realizującymi cele zgodne z celami Stowarzyszenia,
g. rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją,
h. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół,
i. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów
zlokalizowanych na terenie regionu.
b. Ochronę zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
c. Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych dorobkiem regionu a także imprez turystycznych.
d. Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym Ziemi Muszyńskiej.
e. Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Stowarzyszeniu.
f. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
g. Propagowanie turystycznych walorów regionu.
h. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu.
i. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.
j. Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
k. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
l. Wydawanie czasopisma „Harnik” .
m. Prowadzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i studentów .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!