• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000104137

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Tygodnika Polityka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000104137.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Fundacji Tygodnika POLITYKA jest fundowanie stypendiów naukowych w ramach akcji "Zostańcie z nami!".

Prowadzone działania:

Program stypendialny "Zostańcie z nami!"
Stypendia dla młodych naukowców przyznawane są od roku 2001 w ramach akcji "Zostańcie z nami" prowadzonej pod patronatem redakcji tygodnika "POLITYKA" i POLITYKI Spółdzielni Pracy (od roku 2002 jako "Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA"). Program zapoczątkowany został na łamach "Polityki" Raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", nr 10/2001.
O przyznanie stypendium ubiegać się mogą (wg Zasad przyznawania stypendiów):
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach państwowych lub niepaństwowych działających na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zmianami), mających prawo nadawania stopni naukowych;
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także zaocznych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami;
c) studenci ostatnich lat studiujący na uczelniach, o których mowa w pkt a).
Zgłaszanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie o stypendium odbywa się w terminie od dnia ogłoszenia kolejnej edycji akcji na łamach tygodnika "Polityka" na początku kwietnia do 30 czerwca danego roku.
Wnioski składane są na piśmie - osobiście, drogą pocztową bądź pocztą elektroniczną w siedzibie Fundacji. Formularz, którego wypełnienie stanowi podstawę ubiegania się o stypendium jest dostępny na stronie internetowej www.polityka.pl
Wnioski ocenia jury - w osobach profesorów legitymujących się wybitnym dorobkiem w dziedzinach, w których prowadzą lub zamierzają rozpocząć prowadzenie prac badawczych osoby wnioskujące o przyznanie stypendium.
Wręczenie stypendiów następuje do dnia 30 października danego roku w formie jednorazowej wypłaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!