• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000130279

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000130279.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1) utrzymywanie więzi koleżeńskiej z członkami Stowarzyszenia,
2) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie w zakresie jego potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, inwestycyjnych, rozwojowych, itp.,
3) działalność wspierająca w odniesieniu do najzdolniejszych uczniów i młodych wychowanków,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, kultywowanie pamięci o historycznych wydarzeniach na terenie Józefowa i Zamojszczyzny.

Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:
1) utrzymywanie kontaktów ze Szkołą,
2) inicjowanie i organizowanie funduszów na sponsorowanie potrzeb Szkoły,
3) fundowanie stypendiów dla wyróżniających się, najzdolniejszych, niezamożnych uczniów,
4) inicjowanie prac zmierzających do powstania monografii Szkoły,
5) pomoc w opracowaniu perspektywicznych projektów rozwoju Szkoły,
6) pomoc w rozwijaniu wszechstronnych zainteresowań młodzieży,
7) upamiętnianie historii Szkoły i regionu,
8) udział w realizacji projektów ekologicznych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,
9) rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży na rzecz integracji europejskiej,
10) inne akcje i działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

Prowadzone działania:
1) Organizowanie corocznie na Roztoczu Rajdu im. Prof. Józefa Jóźwiaka (wrzesień).
2) Starania o umieszczenie w planach inwestycyjnych Gminy i Miasta Józefów budowy sali gimnastycznej przy Liceum oraz modernizacji szkolnego schroniska wycieczkowego.
3) Polsko-ukraińska wymiana młodzieży.
4) Konkurs fotograficzny "Skrawek ziemi pod moim niebem".