• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000137273

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Serce"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000137273.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
1) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
a. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
b. pomoc finansową i prawną dzieciom chorym, niepełnosprawnym w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia lub życia.
c. integrację ludzi, instytucji i organizacji w niesieniu pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia.
d. upowszechnienie wiedzy o problemach rodzin dzieci chorych i niepełnosprawnych.
e. wspomaganie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki.
2) prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
3) promocję i organizację wolontariatu
4) naukę, edukację, oświatę i wychowanie
5) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Powyższe cele realizowane są poprzez :
1) inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych
2) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywanych pod patronatem Stowarzyszenia
3) udzielanie pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
4) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi .
5) współpracę ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
7) organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i spotkań.
8) prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma.
9) gromadzenie, opracowywanie dokumentów, książek, nagrań i filmów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
10) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.
11) prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.
12) podejmowanie działań mających na celu zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących terapie dla osób niepełnosprawnych
14) prowadzenie miejsca spotkań członków stowarzyszenia.
15) nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą.
16) organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, koncertów oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.