• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000164392

Formularze PIT 2017/2018 dla Puławskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000164392.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celami stowarzyszenia są:
1.Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych
2. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym
3. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego stylu życia
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ich działaniach
5. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
6. Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz przewlekle chorych efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia
7. Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz w instytucjach
8. Zaspakajanie potrzeb materialnych, kulturalnych i socjalnych tych osób
9. Zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji
10. Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
11. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
12. Współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń
13. Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej

Prowadzone działania
Odpłatna działalność pożytku publicznego:
- terapia Integracji Sensorycznej
- terapia Krzyżowo-Czszkowa
- terapia Edukacyjna
- kinezjologia edukacyjna oraz neurokminezjologia
- rehabilitacja fizyczna
Odbiorcami odpłatnej działalności pożytku publicznego są dzieci i młodzież z problemami szkolnymi ( głównie ADHD ). Z rehabilitacji korzystają osoby niepełnosprawne.

Działalność statutowa:
Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, fundusze pozyskane z Fundacji Polsatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!