• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000170986

Formularze PIT 2017/2018 dla Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000170986.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasza misja zawiera się w triadzie KULTURA-SZTUKA-FANTASTYKA. Nie zawężamy więc naszej działalności wyłącznie do fantastyki, choć jest ona osią naszych przedsięwzięć. Swoje działania kierujemy do twórców i odbiorców szeroko pojmowanej kultury: literatury, kina, muzyki, sztuk plastycznych w wieku od lat kilkunastu do... wiek graniczny nie istnieje :-)

Nasze statutowe cele to:
1. rozwoju społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji i wychowania,
2. aktywizacji młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
3. integracji członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji, kultury narodowej, rodziny, wspólnoty i innych wartości europejskich oraz ich propagowania w społeczeństwie,
4. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez dialog społeczny na płaszczyźnie kulturalnej,
5. wspierania idei „małych ojczyzn” oraz umacniania ich tożsamości i tradycji lokalnej,
6. tworzenia warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej kultury,
7. integracji środowisk młodzieżowych,
8. propagowania wśród społeczeństwa, a głównie wśród młodzieży wszelkich form twórczości kulturalnej, ze szczególnym naciskiem na szeroko pojętą fantastykę,
9. integracji i nadania ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki w regionie,
10. tworzenia oferty spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. propagowania literatury i wspierania czytelnictwa,
12. integracji europejskiej poprzez rozwój kontaktów między organizacjami kulturalnymi, w tym między organizacjami zrzeszającymi miłośników fantastyki.(zmieniony)
13. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!