• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000184746

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "Jestem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000184746.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.:
- udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
- propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
- prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
- organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
- tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
- sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
- prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
- wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
- wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
- organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
- organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
- prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych
- poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!