• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000207398

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000207398.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Szerzenie wartości chrześcijańskich.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Promowanie i organizacja wolontariatu.
7. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Działanie na rzecz integracji mieszkańców w środowisku lokalnym.
9. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
11. Działanie wspomagające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
13. Działanie wspomagające rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.
15. Niesienie pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie, bezdomnym, uzależnionym oraz dotkniętym innymi dysfunkcjami.
16. Promowanie zdrowego stylu życia.
17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
18. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
19. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
20. Działanie na rzecz mniejszości narodowych.

Prowadzone działania
1. Poradnia Rodzinna.
2. Festyn Rodzinny 3 maja 2005 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!